WALNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZE

Z DNIA 29.04.2023 ROKU

 


 

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

”Złote Piaski” w Siedlcach
za 2022 rok.

Szanowni Działkowcy,

W 2022 roku zaszły duże zmiany w składzie Zarządu. Tuż po święcie działkowców 15 września zmarł nasz długoletni prezes Jerzy PSTRĄGOWSKI. Po jego śmierci Zarząd działał w okrojonym składzie, a jego pracami kierował I Wiceprezes Krzysztof CZYŻEWSKI, jednak sytuacja taka zgodnie z art. 49 statutu mogła trwać tylko trzy miesiące. Ponadto Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców podjęła uchwałę o wydłużeniu kadencji, dlatego na grudniowym zebraniu dokonano zmian w składzie Zarządu. Funkcję prezesa powierzono Krzysztofowi CZYŻEWSKIEMU. I Wiceprezesem wybrano Tadeusza MAZURCZAKA dotychczasowego Sekretarza Zarządu. Na tym samym zebraniu dokooptowano do składu Zarządu Alinę KOZIKOWSKĄ, której powierzono funkcję Sekretarza. Zwracam się w tym miejscu do zebranych, aby zatwierdzić te zmiany podejmując stosowną uchwałę, którą przedstawi komisja uchwał i wniosków. Jak już wspomniałem Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców podjęła uchwałę Nr 1/XVII/2022 w sprawie przedłużenia kadencji organów PZD o rok w związku z powyższym nasze zebranie ma charakter sprawozdawczy, a nie sprawozdawczo-wyborczy, chociaż w przyjętym porządku zebrania są wybory, ale będą one dotyczyły tylko wyboru delegata na zjazd okręgowy po zmarłym prezesie.

Tyle wstępu, teraz przejdę do omawiania działalności statutowej.

Zarząd w toku swej pracy jak zawsze kierował się przepisami Statutu Polskiego Związku Działkowców i Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz uchwałami i komunikatami wydawanymi przez jednostki nadrzędne PZD. W zgodzie z powyższymi dokumentami Zarząd podejmował odpowiednie decyzje, a w sprawach dotyczących działkowców w formie uchwał.

W roku sprawozdawczym Zarząd odbył 16 zebrań, na których przyjął 295 uchwał, spośród nich 55 dotyczyło zatwierdzenia przeniesienia praw do działki. Podjęto także 82 uchwały o nadaniu członkostwa Polskiego Związku Działowców. W ten sposób w naszym ogrodzie jest 1633 członków PZD. Posiedzenia odbywały się w Biurze Zarządu.

W Ogrodzie działają Społeczni Instruktorzy Fachowi, którzy służyli pomocą Zarządowi i działkowcom, a są nimi:

Marek GOLEC – instruktor krajowy, Krzysztof CZYŻEWSKI i Teresa SZYMKO – instruktorzy okręgowi;

Czesław DYLAK, Adam DĄBROWSKI, Zofia DUBER, Mieczysław DUBER, Marian JASZCZUK, Barbara POŁAWSKA-BORKOWICZ, Jan SOKOŁOWSKI, Andrzej SIEJKA, Tadeusz ŁUGOWSKI, Tadeusz MAZURCZAK – instruktorzy ogrodowi.

Praca Instruktorów Fachowych przeszła do Internetu. Tam na naszej stronie internetowej powstała zakładka SZKOLENIE, na której cyklicznie zamieszczane są artykuły z zakresu uprawy działki. Są tam też zamieszczone linki do stron ze szkoleniem prowadzonym dla nowych działkowców przez Okręg Mazowiecki.

 Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” działają również powołane przez Zarząd komisje problemowe:

 • Komisja polityki społecznej,
 • Komisja energetyczna
 • Komisja mediacyjna,
 • Komisja bezpieczeństwa,
 • Komisja konkursowa,
 • Komisja inwentaryzacyjna oraz Komisja kasacyjna.

 

Realizacja przedsięwzięć uchwalanych na walnym zebraniu.

 1. Inwestycje i remonty

Działalność inwestycyjna w roku sprawozdawczym przebiegała zgodnie z przyjętym planem inwestycji i remontów na 2022 rok.

Pierwszym zadaniem i najważniejszym dla naszego ROD była kontynuacja przebudowy sieci wodociągowej. W 2022 roku wydatkowano na ten cel 218792,49 złotych, w tym dotacja przyznana przez Okręg Mazowiecki w wysokości 50 tysięcy złotych, ale niestety dotacja ta w roku sprawozdawczym nie wpłynęła, dlatego bilans Funduszu Rozwoju zamknął się niedoborem, bo dotacja wpłynęła na konto Ogrodu dopiero w styczniu br. i żeby uniknąć kar umownych musieliśmy wykonawcy zapłacić ze środków obrotowych. Przy okazji nadmienię, że dotacja za 2021 rok w wysokości 20 tysięcy złotych również została przelana z wielkim opóźnieniem, bo wpłynęła w roku bieżącym, co spowodowało, że ubiegłoroczne roboty realizowane były wiosną. Niestety nie jest to właściwe działanie Okręgu. Wiele wysiłku kosztowało Zarząd pozyskanie tych dotacji, bo w zarządzie okręgowym ciągłe zmiany personalne i z dużym opóźnieniem załatwiane są wszystkie sprawy. W ramach tej inwestycji zostało przywrócone ciśnienie zgodnie ze zgłoszeniami działkowców i wykonano nowe przyłącza na 142 działkach. Z satysfakcją informuje, że w latach 2019-2022 czyli w czterech etapach zostało podłączone do nowej sieci 443 działek, co stanowi 35% wszystkich działek, zatem do wymiany postało jeszcze 843 ujęć i jeśli będziemy realizowali po ok. 200 działek rocznie to jeszcze 4 lata naszego wysiłku finansowego.

Następnym zadaniem realizowanym w 2022 roku był kolejny etap modernizacji Domu Działkowca realizowany w ramach środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców. Wartość zadania 60 tysięcy złotych, z czego po 20 tysięcy złotych pochodzi z dotacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta Miasta Siedlce. Kolejne 20 tysięcy sfinansowaliśmy my ze środków z funduszu rozwoju, który zasilają pieniądze za użyczanie świetlicy dla działkowców. W ramach tego zadania została wyremontowana kuchnia, sanitariaty oraz zaplecze przykuchenne przy wyjściu ewakuacyjnym. Zakupiliśmy szafki kuchenne ze stali nierdzewnej, a w sanitariatach wreszcie została zamontowana wentylacja. W tym roku również wystąpiliśmy o kolejne środki z MIAD, za które planujemy wykonanie elewacji Domu Działkowca poprzez likwidację szpetnych krat na tarasie, usunięcie spróchniałych elementów drewnianych oraz wykonanie nowych balustrad na tarasie. Zostaną także wymienione rynny na całym Domu Działkowca.

W 2022 roku realizowano także zadanie remontowe pn. Modernizacja sieci energetycznej. Wartość kosztorysowa 26 254,26 złotych. W ramach tego zadania montowane są liczniki zużytej energii w skrzynkach na słupach. Realizacja tego zadania powiązana jest montażem nowych przyłączy elektrycznych przez działkowców, którzy finansują ¼  wartości skrzynki. Tegoroczne odczyty energii potwierdziły zasadność realizacji tej inwestycji, ponieważ eliminuje się w ten sposób wszelkie prowizoryczne podłączenia wykonane przez niektórych dotychczasowych niesolidnych elektryków. Podłączenia wykonane niewłaściwym kablem ziemnym, czy wrośnięte w linie drzewa powodowały bardzo duże ubytki kilowatów. Teraz za te ubytki płacą działkowcy i duże rachunki za prąd zmuszą ich do wykonania modernizacji przyłącza, co będzie z korzyścią dla nas wszystkich.

W 2022 roku złożyliśmy także wniosek o grant do Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa o wartości 150 tysięcy złotych. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie, 12 stycznia 2023 r została podpisana umowa o przyznanie grantu. W ramach tego projektu została przebudowa i oświetlona lampami solarnymi aleja ogrodowa do Biura Zarządu, ustawiono tablice edukacyjne i założono łąkę kwietną na pętli autobusowej i przy Biurze Zarządu o łącznej powierzchni dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Chociaż zadanie to było realizowane w tym roku to od razu pragnę uspokoić emocje i wyjaśniam, że pieniądze z grantu nie mogły być przeznaczone na modernizacje wodociągu, bo jak sama nazwa programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” wskazuje cele, jakie należało osiągnąć, a regulamin konkursu zezwalał przeznaczyć na roboty inwestycyjno-budowlane tylko 30% wartości grantu. W mamach tych prac wykonaliśmy aleję ogrodową do Biura Zarządu, która została oświetlona lampami solarnymi, wykonano parking dla niepełnosprawnych, ale najważniejsze, że usunięto zniszczoną płytę betonową, która nikomu nigdy nie służyła.

 1. Działalność szkoleniowa

Jak już wspomniałem nasza działalność szkoleniowa skupiała się głownie na szkoleniu działkowców na pomocą strony internetowej oraz prenumeracie miesięcznika „Działkowiec” dla wszystkich członków Zarządu i wywieszaniu na tablicach ogłoszeniowych bieżących informacji dotyczących naszego ogrodu, plakatów i informatorów działkowca.

 1. Działalność społeczna.  

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa działkowcy ROD „Złote Piaski” spotkali się na tradycyjnym Dniu Działkowca. W tym roku święto to przybrało formę pikniku i choć pogoda nie sprzyjała zebrała się kilkusetosobowa grupa wytrwałych działkowców, aby wspólnie świętować.  W trakcie pikniku wręczono odznaczenia związkowe i ogłoszono wyniki konkursu o miano „Najpiękniejszej działki w ROD”.

Jak zwykle Zarząd przygotował poczęstunek dla działkowców, w tym roku Dwór Mościobrody serwował bigos, a panowie z Zarządu oczywiście kiełbaskę z grilla.

Tradycyjnie w ubiegłym roku gościliśmy przedszkolaków z Przedszkola Słoneczna Dolina. W czerwcu odbyło się również spotkanie koła „Zdrowie”.

30 sierpnia po kilkuletniej przerwie została zorganizowana wycieczka do Drohiczyna i Hajnówki. Zainteresowanie działkowców było olbrzymie.

 1. Bezpieczeństwo w ogrodzie

W 2022 rok nie odnotowaliśmy większej ilości włamań do altan. Zarząd kontynuował współpracę z dzielnicowym II Rewiru. Dzielnicowy jak zwykle uczestniczył w walnym zebraniu, był także na naszym święcie i spotykał się z Zarządem, co było potwierdzone notatkami służbowymi.

 1. Działalność statutowa

Szanowni Działkowcy informujemy, że w celu poprawy budżetu naszego ogrodu udostępnialiśmy salę Domu Działkowca na różne imprezy rodzinne, w wyniku, czego uzyskaliśmy dodatkowe wpływy, które w całości zasiliły Fundusz Rozwoju, i przeznaczone były na remont Domu Działkowca.

Zarząd telefonicznie mobilizował członków ogrodu do terminowych opłat za działkę i podawania stanów podliczników. Niestety nadal nie wszyscy płacą terminowo swoje należności.  W 2022 roku tylko 42 osób nie wpłaciło należnych opłat. W 2022 roku aż 189 osób nie podało stanu licznika, co przemawia za dalszą kontynuacją modernizacji sieci elektrycznej.

Jak co roku olbrzymim i kosztownym problemem jest wywóz śmieci. W 2022 roku spółka ZUO, z którą mamy podpisaną umowę, z naszego terenu wywiozła śmieci komunalne na kwotę ponad 219.956,68 złotych.

Szanowni państwo

Przedstawiliśmy w sposób skrótowy działalność Zarządu ROD „Złote Piaski” w 2022 roku. Na pewno nie zostały tu poruszone wszystkie sprawy, z jakimi Zarząd w sprawozdawczym się zajmował. Zapraszamy do dyskusji i podjęcia stosownych uchwał do działalności na 2023 rok.

 


 

UCHWAŁY WALNE ZEBRANIE

 

 

D O K U M E N T Y      F I N A N S O W E

BILANS 2022                                                                 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2022                                                                                         

 

SPRAWOZDANIE Z FUNFUSZU ROZWOJU 2022    

                                                            SPRAWOZDANIE Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO 2022

 

 

  PRELIMINARZ FINANSOWY ROD NA 2023          PRZELMINARZ FUNDUSZU ROZWOJU 2023

 

PRELINARZ FUNDUSZU OŚWAITOWEGO NA 2023