WALNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZE

W DNIU 09.04.2022 ROKU

 


 

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ”Złote Piaski” w Siedlcach
za 2021 rok.

Szanowni Działkowcy, rok 2021 był szczególnym okresem, bo oprócz działania w czasach pandemii koronawirusa COVID-19, do którego trochę się już przyzwyczailiśmy się, to przyszło nam działać w całkowitej dezorganizacji Okręgowego Zarządu Mazowieckiego w Warszawie, co doprowadziło ostatecznie do powołania Komisarycznego Zarządu Mazowieckiego. My też okres „komisarza” mamy za sobą, tylko sytuacja u nas była inna, bo nasz Zarząd działał do końca, i sam zrezygnował na walnym zebraniu. W okręgu zarząd został karnie odwołany. Po powołaniu Zarządu Komisarycznego jego Prezes Marek ŁAGOWSKI wraz z Dyrektor Biura Okręgu Panią Anna MIODUSZEWSKĄ i przedstawicielami Delegatury siedleckiej odwiedzili nasz Zarząd. Po wysłuchaniu naszych uwag i wniosków sprawy się ruszyły i otrzymaliśmy niezbędne decyzje, ale szczegółowo omówię je w dalszej części sprawozdania. Nie ominęły nas także problemy z naszymi wykonawcami, których kilku ścigał komornik, a jeden z nich zszedł z budowy porzucając narzędzia. O tym powiem szerzej przy omawianiu realizacji inwestycji i remontów.

Tyle wstępu, teraz przejdę do omawiania działalności statutowej. Ze względu na ograniczenia w ilości osób i zapewnienie dystansu społecznego Zarząd na podstawie Uchwały Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021r, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19 podjął decyzję, że Walne zebranie sprawozdawcze odbędzie w dniu 7 sierpnia 2021 roku się na terenie przy domu działkowca z zachowaniem reżimu sanitarnego. Tak późny termin zebrania walnego spowodował, że znowu żeby muc jakoś funkcjonować musieliśmy wysłać do państwa zawiadomienia o wpłatę zaliczki na poczet opłat ogrodowych na 2021 rok. Walne zebranie nie zmieniło wysokości tych opłat i zatwierdziło projekty preliminarzy finansowych na podstawie, których działaliśmy przez ponad pół roku.

Pomimo tak dużych trudności Zarząd w toku swej pracy kierował się przepisami Statutu Polskiego Związku Działkowców i Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz przepisów uchwał, komunikatów wydawanych przez jednostki nadrzędne w trybie ekstra ordynaryjnym. W zgodzie z powyższymi dokumentami Zarząd podejmował odpowiednie decyzje, a w sprawach dotyczących działkowców w formie uchwał. W sierpniu 2021 roku został dokooptowany do składu Zarządu pan Czesław DYLAK, znany działacz związkowy w naszym Ogrodzie, bo wiele lat pracował w Zarządzie, był nawet wiceprezesem Zarządu. Za zasługi dla ROD i PZD otrzymał brązowy krzyż zasługi. Prosimy o podjęcie stosownej uchwały zatwierdzającej jego wybór.

Następna zmiana nastąpiła w grudniu, kiedy to Pan Jan OLSZEWSKI złożył rezygnację z pełnienia funkcji skarbnika. U podłożą jego decyzji była konieczność przystąpienia ROD do Ośrodka Finansowo Księgowego i konieczność przyjęcia części obowiązków księgowej przez skarbnika. Jednak do dnia dzisiejszego nie mamy informacji czy taki ośrodek powstał w Siedlcach czy też nie.

Na tym samym zebraniu Zarząd powierzył funkcję skarbnika panu Markowi GOLCOWI, który ma przygotowanie zawodowe związane z finansami.

W roku sprawozdawczym Zarząd odbył 14 zebrań, na których przyjął 396 uchwał, spośród nich 85 dotyczyło zatwierdzenia przeniesienia praw do działki. Podjęto także 111 uchwał o nadaniu członkostwa Polskiego Związku Działowców. W ten sposób w naszym ogrodzie jest 1616 członków PZD. Posiedzenia odbywały się w Biurze Zarządu w trybie hybrydowym, bo w okresie nasilania się pandemii część członków uczestniczyło w zebraniach w trybie zdalnym, co oznacza, że Kierownik Biura I Wiceprezes Zarządu telefonicznie omawiał każdemu nieobecnemu członkowi Zarządu najważniejsze zagadnienia i przeprowadzał głosowania.

Co prawda w trybie ograniczonym, ale w Ogrodzie działają Społeczni Instruktorzy Fachowi, którzy służyli pomocą Zarządowi i działkowcom, a są nimi:

Marek GOLEC – instruktor krajowy

Krzysztof CZYŻEWSKI i Teresa SZYMKO – instruktorzy okręgowi;

Czesław DYLAK, Adam DĄBROWSKI, Zofia DUBER, Mieczysław DUBER, Marian JASZCZUK, Barbara POŁAWSKA-BORKOWICZ, Jan SOKOŁOWSKI, Andrzej SIEJKA, Tadeusz ŁUGOWSKI, Jerzy PSTRĄGOWSKI, Tadeusz MAZURCZAK – instruktorzy ogrodowi.

Praca Instruktorów Fachowych przeszła do Internetu. Tam na naszej stronie internetowej powstała zakładka SZKOLENIE, na której cyklicznie zamieszczane są artykuły z zakresu uprawy działki. Są tam też zamieszczone linki do stron ze szkoleniem prowadzonym dla nowych działkowców przez Okręg Mazowiecki.

 Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” działają również powołane przez Zarząd komisje problemowe:

  • Komisja polityki społecznej,
  • Komisja energetyczna
  • Komisja mediacyjna,
  • Komisja bezpieczeństwa,
  • Komisja konkursowa,
  • Komisja inwentaryzacyjna oraz Komisja kasacyjna.

W okresie sprawozdawczym działała tylko komisja inwentaryzacyjna, pozostałe ze względu na pandemię musiały ograniczyć swą działalność.

Realizacja przedsięwzięć uchwalanych na walnym zebraniu.

  1. Inwestycje i remonty

Działalność inwestycyjna jak wspomniałem na początku w 2021 roku wcale nie była taka prosta. Pierwsze zadanie, jakie musieliśmy zrealizować bez zgody walnego zebrania to była dalsza modernizacja świetlicy Domu działkowca. Było to zadanie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców. Termin jego realizacji został narzucony w umowie przez Marszałka województwa mazowieckiego, dlatego Zarząd ROD podjął uchwałę Nr 45/2021 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja świetlicy Domu Dziadkowca w ramach, której została położona struktura na ścianach i zmodernizowana scena i hol wejściowy. Wartość tego zadania to 29.999,70 złotych, z czego 10 tys. przekazał Marszałek Województwa, kolejne 10 tysięcy Prezydent Miasta Siedlce, nasz udział to 9.999,70 tys. zł.

Podczas realizacji tej modernizacji okazało się, że konieczna jest wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych w Domu działkowca. Realizację tego przedsięwzięcia zlecono wykonawcy remontu głównego wyłonionego w przetargu. Niestety wykonawca ten nie zamontował tych drzwi, ścigany przez komornika porzucił plac budowy nie zabierając nawet swoich narzędzi. Po długich negocjacjach z tym wykonawcą nie udało sią go zmusić do wykonania umowy. Zmuszeni byliśmy znaleźć innego wykonawcę, ale proces wykonawstwa ościeżnic tak zwanych poszerzanych wynosi ponad 2 miesiące, dlatego na dzień dzisiejszy nie udało się nam zamontować wszystkich drzwi. Jak jestem przy temacie modernizacji Domu działkowca na ten rok planowany jest kolejny etap jego realizacji w ramach środków z MIAD. Ze względu na to, że proces zgłaszania potrzeb do tegorocznej edycji funduszu został znacznie przyspieszony Zarząd musiał podjąć uchwałę Nr 36/2021 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Domu Dziadkowca w ramach, której zostanie wymieniona glazura i terrakota w kuchni i sanitariatach. Zostanie założona wentylacja w WC i zostaną zakupione nowe szafki gastronomiczne ze stali nierdzewnej do kuchni. Liczymy, że Walne zebranie zatwierdzi to zadanie inwestycyjne wszak klamka poniekąd już zapadła, bo wstępne umowy na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego  nadanego przez OZM zostały już podpisane

.           Kolejnym zadaniem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji w 2021 była przebudowa sieci wodociągowej z odtworzeniem dróg wewnątrz-ogrodowych wraz z przywróceniem ciśnienia na poszczególnych działkach. o wartości 225 538,00 złotych.      

W ramach tego zadania wykonano sieć wodociągową z rur PE Ø110 mm o długości 655 mb łączące trzy hydrofornie w jeden obieg, wykonano także sieć wodociągową z rur PE Ø63 mm o długości 370 mb. oraz sieć wodociągową z rur PE Ø25 mm o długości 45 mm za montażem zaworów czerpalnych na działkach Ø20 mm w ilości 29 szt.  

Preliminarz finansowy na realizację tego zadania przewidywał finansowanie go przy udziale dotacji z OZM w wysokości 50.000 zł., ale Zarząd Mazowiecki podjął kuriozalną uchwałę przyznając nam dotację w wysokości 20.000 złotych pozostawiając jednocześnie niezmienioną wartość kosztorysową, jako podstawę do rozliczenia dotacji. Zarząd ze zdziwieniem przyjął tę decyzję i wystąpił z zapytaniem skąd mamy wziąć te brakujące 30 tysięcy na realizację inwestycji. Niestety do tej pory odpowiedzi nie otrzymaliśmy i OZM pozostał na swoim stanowisku, dlatego Zarząd ROD podjął decyzję, żeby nie stracić przyznanej dotacji dołoży te brakujące 30 tysięcy z tegorocznego budżetu, tym bardziej realizacja tego zadania przesunęła się na wiosnę 2022 roku.

Do takiego przekroczenia terminu realizacji inwestycji doprowadziło wiele czynników. Pierwszym był termin odbycia walnego zebrania – sierpień 2021 roku, następnie wybór wykonawcy. Zgodnie z przepisami związkowymi, na realizację zadania inwestycyjnego powyżej 50 tysięcy złotych należy ogłosić przetarg pisemny na wybór wykonawcy. Niestety pierwszy przetarg został unieważniony, bo ceny przekraczały nasze możliwości finansowe.  Zarząd ogłosił kolejny przetarg, do którego zgłosił się tylko jeden oferent. Komisja przetargowa ze względu na biegnący czas zaproponowała przyjęcie tej oferty, po czym został wysłany zgodnie z procedurą wniosek do OZM o zatwierdzenie projektu umowy. Okręgowy Zarząd odrzucił nasz wniosek uzasadniając swoją decyzję koniecznością uzyskania w procedurze przetargowej, co najmniej dwóch ofert. My oczywiście takich nie mieliśmy tym bardziej, że krajowe prawo o zamówieniach publicznych, które jest nadrzędne nad wszystkimi przepisami resortowymi czy związkowymi nie przewiduje takiego rozwiązania. Po wielu naszych interwencjach już Komisaryczny Okręgowy Zarząd Mazowiecki wyraził zgodę na realizację tej inwestycji, ale miało to miejsce dopiero w lutym 2022 roku już po zakończeniu roku obrachunkowego. Zarząd po uzyskaniu zgody niezwłocznie zlecił realizację zadania na szczęście po starych cenach, bo wykonawca związany wynikami przetargu zgromadził jeszcze w ubiegłym roku większość materiałów.

W 2021 roku zostały wykonane ze środków bieżących cztery utwardzenia pod kontenery. Utwardzenia wykonano systemem gospodarczym z płyt betonowych. Wartość przedsięwzięcia to 8.500 zł.

  1. Działalność szkoleniowa

Jak już wspomniałem ze względu na ograniczenia epidemiczne nasza działalność szkoleniowa została znacznie ograniczona i skupiała się głownie na szkoleniu działkowców na pomocą strony internetowej oraz prenumeracie miesięcznika „Działkowiec” dla wszystkich członków Zarządu i wywieszaniu na tablicach ogłoszeniowych bieżących informacji dotyczących naszego ogrodu, plakatów i informatorów działkowca.

  1. Działalność społeczna.

            W 2021 roku ze względu na pandemię nie był organizowany Dzień Działkowca. Nie prowadzono także współpracy z klubami seniora i przedszkolami.

      VI. Bezpieczeństwo w ogrodzie

W 2021 roku nie odnotowaliśmy większej ilości włamań do altan. Zarząd kontynuował współpracę z dzielnicowym II Rewiru.

Na jesieni postanowiliśmy skorzystać z pomocy Straży Miejskiej przy ustaleniu sprawcy podrzucenia do osłony śmietnikowej śmieci z działalności gospodarczej jednego z naszych działkowców. Na opakowaniach był wyraźny adres firmy sprzedającej odżywki dla sportowców wraz z numerem telefonu. Powiadomiona o tym fakcie Straż Miejska podjęła owszem interwencję, ale strażnik miejski z góry zaznaczył, że teren działek jest terenem prywatnym i nie będzie prowadził interwencji. Jednakże tak nie jest, bo teren ogródków działkowych jest terenem Skarbu Państwa, którego zarządcą jest starosta, a w naszym przypadku Prezydent Miasta Siedlce. My jesteśmy jedynie użytkownikami tego terenu. Po interwencji naszego przedstawiciela strażnik uprzejmie poprosił telefonicznie, żeby sprawca zabrał śmieci i odjechał. Złożyliśmy skargę na piśmie do Prezydenta Miasta na działalność Straży Miejskiej i otrzymaliśmy odpowiedź, że wszystko było w porządku, bo sprawca jest działkowcem i wykorzystał kartony ze swojej firmy i wywiózł śmieci po całym sezonie ze swojej działki. Szkoda, że dokonał tego czynu już po zabraniu kontenerów, a śmieci było naprawdę dużo. Tak wygląda współpraca ze Strażą Miejską w Siedlcach, a czy jest ona potrzebna zadajcie przy okazji to pytanie Prezydentowi Sitnikowi.

  1. Działalność statutowa

Szanowni Działkowcy informujemy, że w celu poprawy budżetu naszego ogrodu wynajmowaliśmy odpłatnie salę Domu działkowca na różne imprezy rodzinne, w wyniku, czego uzyskaliśmy dodatkowe przychody, które w całości zasiliły Fundusz Rozwoju, i przeznaczone były na remont Domu działkowca. Niestety z oczywistych powodów imprez rodzinnych było tylko kilka.

W 2021 roku została zlecona wycena wartości majątku trwałego naszego ROD. Biegły rzeczoznawca wycenił go na ponad 6 milionów złotych, co umożliwiło Zarządowi podjęcie uchwały o podwyższeniu tzw. opłaty inwestycyjnej wpłacanej przez nowych działkowców do kwoty 1.150 zł. Opłata ta zasila Fundusz Rozwoju, z którego realizowane są inwestycje.

Zarząd telefonicznie mobilizował członków ogrodu do terminowych opłat za działkę i podawania stanów podliczników. Niestety nadal nie wszyscy płacą terminowo swoje należności.  W 2021 roku tylko 56 osób nie wpłaciło należnych opłat. W 2021 roku aż 191 osób nie podało stanu licznika.

Jak co roku olbrzymim i kosztownym problemem jest wywóz nieczystości. W 2021 roku spółka ZUO, z którą mamy podpisaną umowę, z naszego terenu wywiozła prawie śmieci komunalnych na kwotę ponad 203.055,78 złotych.

            Praktycznie na każdym walnym zebraniu dużo emocji i dyskusji poświęcane jest pozycji z naszego bilansu jaką są wynagrodzenia. Trzeba tu wyjaśnić, że wynagrodzenia  to nie są należności wypłacane członkom zarządu tylko zatrudnionym pracowników. Nikt nie przyjdzie za grosze pracować tym bardziej, że przepisy obligują nas do ustalenia stawki mniejszej niż ustalona najniższa płaca krajowa. Nie sposób jest zarządzać tak dużym ogrodem bez zatrudniania osób, ale i w tym temacie ostatnio wiele zmieniło się na gorsze, bo mieliśmy olbrzymie trudności w znalezieniu konserwatorów elektryka i hydraulika. Dotychczasowy nasz hydraulik Pan Włodzimierz Strzaliński, długoletni i bardzo oddany nasz pracownik zrezygnował ze względów zdrowotnych z dalszej pracy w Ogrodzie. Serdecznie dziękuję z tego miejsca panu Włodzimierzowi za jego dotychczasową prace. Natomiast ze względu na liczne skargi chcieliśmy zmienić konserwatora sieci elektrycznej, jednak jest to niezmiernie trudne, bo ze względu na zawiłe przepisy Nowego ładu nikt nie chce podjąć dodatkowej pracy na umowę zlecenia.Musieliśmy, więc przedłużyć umowę dotychczasowej firmie konserwującej sieć energetyczną, na szczęście do obsługi hydroforni i sieci wodociągowej udało nam się zatrudnić naszego działkowca.

Sytuacja kryzysowa w naszym kraju dotknęła także i nasz Ogród, a były to olbrzymie podwyżki opłat za gaz i energię elektryczną. Oczywiście skorzystaliśmy z rządowej tarczy antykryzysowej o złożyliśmy odpowiedni wniosek o zmniejszenie opłat za gaz, czekamy na jego załatwienie. Niestety nie wiadomo jak będzie z energią elektryczną o wzrośnie jej cena. Tu także jest olbrzymi problem z rozliczeniem płatności za prąd. Do tej pory pobieraliśmy opłaty za zużytą energię elektryczną w altanach z dołu niejako kredytując działkowców po cenach wyliczonych jako średnia z ilości zużytych kilowatów i wysokości opłaty za cały kompleks ogrodów.

Szanowni państwo

Przedstawiliśmy w sposób skrótowy działalność Zarządu ROD „Złote Piaski” w 2021 roku. Na pewno nie zostały tu poruszone wszystkie sprawy, z jakimi Zarząd w sprawozdawczym się zajmował. Zapraszamy do dyskusji i podjęcia stosownych uchwał do dzielności na 2022 rok.

 


 

PROJEKTY DRUKÓW I UCHWAŁ NA WALNE ZEBRANIE

 

 

D O K U M E N T Y      F I N A N S O W E

BILANS 2021                                                                 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2021                                                                                          

 

SPRAWOZDANIE Z FUNFUSZU ROZWOJU      

                                                            SPRAWOZDANIE Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO 2021

 

 

  PRELIMINARZ FINANSOWY ROD NA 2022          PRZELMINARZ FUNDUSZU ROZWOJU 2022

 

PRELINARZ FUNDUSZU OŚWAITOWEGO NA 2022