Akty prawne PZD

 

USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 

  Statut PZD    2017 zarejestrowany w KRS z przypisami
  Regulamin ROD - 2018
- Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
-

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

- Załącznik do Regulaminu Komisji Rewizyjnych - wzory protokołów
PORADY PRAWNE (Biura Prawnego KR PZD)

 

 


 

 

 

 

 

Aby uzyskać dokument należy nacisnąć ospowiednią ikonkę w zależności od wyboru wersji dokumentu.

 

Dokumenty niezbędne do przepisania działki

Zawiadomienie działkowca, jako osoby, od której pozyskano jej dane osobowe RODO (nabywca)

UWAGA: prosimy o wypełnienie, podpisanie w 2 egz.  i dołączenie do dokumentacji)

Deklaracja członkowska
      -    

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE PRZENIESIENIA PRAW DO DZIAŁKI wzór 2018

Wniosek stanowi załącznik do umowy przeniesienia praw do działki.

Podpisuje go Zbywca, ale może go złozyć nabywca.

-

Umowa przeniesienia praw do działki wzór 2018

Uwaga! Przed podpisaniem umowy zbywca musi odszukać decyzję przydziału działki lub uzyskać od Zarządu zaświadczenie o prawie do działki.

-

Polecenie przelewu-wpłaty

Uwaga! Warunkiem zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki jest wniesienie opłat zgodnie z par. 147 Statutu PZD.  Kopie dowodu wpłaty neleży przedstawić Zarządowi do wglądu.

POZOSTAŁE DOKUMENTY
Wniosek o zezwolenie na wjazd osoby niepełnosprawnej
- Zmiana danych osobowych
- Oświadczenie po zmarłym_małżonek
- Wniosek_po zmarłym osoba bliska
-

Wniosek-malzonka-o-ustanowienie-prawa-do-dzialki /wypełnia wspołmałżonek w przypadku złożenia deklaracji członkopwskiej/

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym

"Złote Piaski" w Siedlcach.

Aby przeczytać treść kliknij na powyższy pasekDokumenty dotyczące instalacji energii elektrycznej

w altanach

W przypadku instalacji energii elektrycznej lub jej modernizacji zapoznaj się z poniższymi dokumentami!!!!

 

Procedury instalacji energii elektrycznej w altanach działkowych
w ROD „Złote Piaski” w Siedlcach.

Uchwała Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych

Uchwała Nr 12/2019 Walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego członków PZD w ROD im. „Złote Piaski” w Siedlcach z dnia 06.04.2019 r. w sprawie korzystania z energii elektrycznej.

Uchwała Nr 199/2016 Zarządu ROD „Złote Piaski” w Siedlcach z dnia 06.09.2016 r. w sprawie  wprowadzenia procedur  instalacji energii elektrycznej w altanach działkowych.

Polecenie wpłaty za podłaczenie energii elektrycznej